MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE  – 1 KONU
İşbu sözleşmenin konusu, Satıcı Aysenuryazicishop’un, Alıcı’ya (Tüketici’ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
MADDE  – 2 SÖZLEŞME’NİN KURULMASI
2.1 ALICI sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.
2.2 SATICI ve ALICI sözleşme ile kararlaştırılan antlaşmada hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı olarak mutabık olunduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul eder. 
2.3 ALICI, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile hiçbir güçlük veya sıkıntı olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder. 
2.4 SATICI ve ALICI, sözleşme hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.
2.5 İşbu sözleşme, ekleri ve aysenuryazicishop.com üzerinden yapılan işlemler kapsamında tedarik edilen bilgiler ce elektronik vasıtalarla onaylanan konular kampanyalı satışlara ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik’in 6. Maddesi’nin gerekliliklerine karşılık gelmektedir.
2.6 İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır. 
2.7 İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı yeni borçlar kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yeni borçlar kanununun 21. Maddesinde ön görülen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı(şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. İşbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılabilir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmektedir.
MADDE  – 3 SATICI BİLGİLER
Unvanı: Medyasel Sağlık Eğitim Reklam  hizmetleri pazarlama sanayi ticaret limited şirketi
Adresi: Osmanağa mahallesi general Asım Gündüz Sok Dirlik Apt38/2- İstanbul / Türkiye
Telefon: 05525865151
E-mail: info@aysenuryazicishop.com
MADDE  – 4 ALICI (TÜKETİCİ) BİLGİLERİ
Adı/Soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefon:
E-mail:
MADDE  – 5 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, Aşağıda belirtildiği gibidir:
Sözleşme Tarihi:
Ürünün Teslim Tarihi: 
Teslim masraflarının tutarı : 
Mal/Ürün/Hizmet Türü: 
No    Ürün Kodu    Ürün Cinsi    Adet    Fiyatı (TL) ( KDV Dahil)

1       

2                

3                

Toplam

MADDE  – 6 GENEL HÜKÜMLER

6.1 ALICI, Madde 5'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

6.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.4 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

6.5    Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.6    SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. 
ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.
6.7    ALICI'nın iş bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.
MADDE  – 7 CAYMA HAKKI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca;
7.1Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

7.2    Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, tüketicin istekleri veya açıkça tüketicinin kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketicinin cayma hakkı yoktur.
7.3    Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür. 
7.4    Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.
MADDE  – 8 YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşmeden dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre ALICI’nın veya SATICI’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.
7. maddenin düzenlenmesinde yazım şekli ve boyutu ile ilgili yorum farklarına dair haklar saklıdır.

MADDE - 9 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Değerli Müşterimiz, 

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi ve bilgilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak veri tabanımızda tutuyoruz.

 

SEPET ( 0 Ürün )

Sepette ürün yok.
Alışverişe başla